ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་དོན་ཐིང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས། 《གྲོང་གསེབ་བཅོས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་བསམ་འཆར》བཀྲམ་པ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་དང་གྲོས་མོལ་གནང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་གྱིས་བཤམས་པའི་དགའ་བསུ་ཞུ་བའི་གསོལ་སྟོན་ལ་ཕེབས་པ། ལི་ཁེ་ཆང་གིས་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡའི་ཙུང་ལི་ཁུའུ་ཨར་ཚི་དང་གྲོས་མོལ་མཛད། པདྨ་ཚེ་བརྟན་དང་ཁོའི《ལག་དམར》ཅེས་པའི་གློག་བརྙན་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན། འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཕུག་ལམ་རིང་ཤོས་སུ་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ། སྐབས་གཉིས་པའི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་མཐོ་རིམ་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་སྒྲོག་སྒོར་དབུ་ཚོགས་འཚོགས་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་མ་ཟད་ཤིས་ཚིག་གནང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དབྱི་ཊ་ལིའི་ཙུང་ལི་ཁུང་ཐེ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ། “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་སྐོར་གླེང་སྐབས་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་ཀྱིས་ཅི་ཟེར་རམ། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགེ་ལུགས་པའི་ཆེས་མཐོའི་མཚན་གནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐོབ།
ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > དམངས་སྲོལ། > ཟས་མཆོག

འབྲི་རྒྱུད་འབྲི་རྨོ་ཡུལ་གྱི་གནའ་བྲོ།

སྤེལ་དུས 2019-04-30 ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་དྲ་བ། རྩོམ་པ་པོ། འབྲི་རྨོ་པདྨ་བཟང་པོའམ་ལྗང་སྨྱུག་གིས་བཏུས།


                                                           སྲིད་པ་ཡག་ལ་དང་པོ་མ་ཆགས།།
                                                           སྲིད་པ་ཡག་ལ་དང་པོ་ཆགས་བྱུང་།།
                                                           སྲིད་པ་ཡག་ལ་དང་པོ་ཆགས་ས།།
                                                           རྩ་བ་ཡག་ལ་ཙན་དན་སྡོང་པོ།།
                                                           ཙན་དན་ཡག་ལ་རྩ་བ་ཡག་བྱུང་།།
                                                           རྩ་བ་ཡག་ལ་ས་ལ་ཟུག་ཡོད།།
                                                           ཙན་དན་ཡག་ལ་སྐེད་པ་ཡག་བྱུང་།།
                                                           རྐེད་པ་ཡག་ལ་གསེར་ཤུབས་ཕྲ་མོ།།
                                                           ཙན་དན་ཡག་ལ་ལོ་མ་ཡག་བྱུང་།།
                                                           ལོ་མ་ཡག་ལ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན།།
                                                           ཙན་དན་ཡག་ལ་རྩེ་མོ་ཡག་བྱུང་།།
                                                           རྩེ་མོ་ཡག་ལ་དགུང་དང་མཉམ་བྱུང་།།

                                                           སྲིད་པ་ཡག་ལ་གཉིས་པ་མ་ཆགས།།
                                                           སྲིད་པ་ཡག་ལ་གཉིས་པ་ཆགས་བྱུང་།།
                                                           སྲིད་པ་ཡག་ལ་གཉིས་པ་ཆགས་ས།།
                                                           རྩ་བ་ཡག་ལ་ལྷ་ཤུག་སྡོང་པོ།།
                                                           ལྷ་ཤུག་ཡག་ལ་རྩ་བ་ཡག་བྱུང་།།
                                                           རྩ་བ་ཡག་ལ་ས་ལ་ཟུག་ཡོད།།
                                                           ལྷ་ཤུག་ཡག་ལ་སྐེད་པ་ཡག་བྱུང་།།
                                                           སྐེད་པ་ཡག་ལ་དངུལ་ཤུབས་ཕྲ་མོ།།
                                                           ལྷ་ཤུག་ཡག་ལ་ལོ་མ་ཡག་བྱུང་།།
                                                           ལོ་མ་ཡག་ལ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན།།
                                                           ལྷ་ཤུག་ཡག་ལ་རྩེ་མོ་ཡག་བྱུང་།།
                                                           རྩེ་མོ་ཡག་ལ་དགུང་དང་མཉམ་བྱུང་།།

                                                           སྲིད་པ་ཡག་ལ་གསུམ་པ་མ་ཆགས།།
                                                           སྲིད་པ་ཡག་ལ་གསུམ་པ་ཆགས་བྱུང་།།
                                                           སྲིད་པ་ཡག་ལ་གསུམ་པ་ཆགས་ས།།
                                                           རྩ་བ་ཡག་ལ་ལྕང་མའི་སྡོང་པོ།།
                                                           ལྕང་མ་ཡག་ལ་རྩ་བ་ཡག་བྱུང་།།
                                                           རྩ་བ་ཡག་ལ་ས་ལ་ཟུག་ཡོད།།
                                                           ལྕང་མ་ཡག་ལ་སྐེད་པ་ཡག་བྱུང་།།
                                                           སྐེད་པ་ཡག་ལ་གཡུ་ཤུབས་ཕྲ་མོ།།
                                                           ལྕང་མ་ཡག་ལ་ལོ་མ་ཡག་བྱུང་།།
                                                           ལོ་མ་ཡག་ལ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན།།
                                                           ལྕང་མ་ཡག་ལ་རྩེ་མོ་ཡག་བྱུང་།།
                                                           རྩེ་མོ་ཡག་ལ་དགུང་དང་མཉམ་བྱུང་།།